ประกันวินาศภัยทั่วไป

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าประกันภัยมืออาชีพที่ให้บริการด้านการปรึกษาประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ เราสามารถสรรหาความคุ้มครองประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของท่านในทุกประเภทดังนี้

การประกันทั่วไป

 • ประกันอัคคีภัย (Fire insurance)
 • ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ (Compulsory and Motor insurance)
 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และสุขภาพหมู่ของพนักงาน (Personal, group health insurance )
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ (Personal, group accident insurance)
 • การประกันภัยเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ  (Travel insurance)

การประกันภัยพิเศษ

 • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial all risks insurance)
 • การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน (Public liability insurance)
 • การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic equipment insurance)
 • ประกันภัยเงินสด  (Money insurance)
 • ประกันภัยโจรกรรม  (Burglary insurance)
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก   (Business interruption insurance)
 • ประกันภัยภัยความรับผิดอื่นๆ (Comprehensive general liability)
 • ประกันภัยภัยความเสียหายของเครื่องจักร และหม้อไอน้ำระเบิด (Boiler explosion insurance and machinery breakdown)

การประกันภัยสินค้า

 • ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์  (Product liability insurance)
 • ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ การขนส่งทางทะเล  และทางอากาศ (Inland transit, marine cargo, air insurance)

การประกันภัยสำหรับผู้รับเหมา

 • การประกันภัยการติดตั้ง (Erection all risks insurance )
 • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contract work insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดวิชาชีพ  (Professional indemnity insurance)

บริการของบริษัท

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งมีความมั่นคงเชี่ยวชาญการประกันภัย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในทุกด้าน ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • ความมั่นคงทางการเงิน  (Financial stability )
 • ความสามารถในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting capacity)
 • คุณภาพของการบริการสินไหมทดแทน (Quality of claims service)
 • ความต่อเนื่องของการบริการต่าง ๆ (Continuity service)

การบริการ

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ จดทะเบียนเป็นนายหน้าประกันภัยกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การบริการของบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ได้จำกัดเพียงการพิจารณาหาข้อเสนอประกันภัย และส่งงานประกันภัยให้กับท่านเท่านั้น เราสามารถเสนอบริการอื่น ๆ ดังนี้

 • จัดทำข้อเสนอรับความเสี่ยงภัยเสนอกับบริษัทประกันภัย
 • บริการและให้คำปรึกษาด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการเก็บเบี้ยประกัน
 • บริการและให้คำปรึกษาร่วมกับบริษัทประกันภัย
 • ประสานงานทั้งกับท่านและบริษัทประกันภัย

บทบาทของบริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลังจากศึกษาความต้องการของท่านแล้ว บริษัท ฯ จะเป็นผู้แทนของท่านในการจัดการนำเสนอความเสี่ยงภัยของท่านให้กับบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันด้วยเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ดีที่สุด และสุดท้ายเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯ ก็จะทำหน้าที่บริการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแทนท่านด้วยความรวดเร็ว

การจ่ายเบี้ยประกันที่ต่ำที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญ แต่การมีกรมธรรม์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยก็สำคัญมากไม่แพ้กัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่กรมธรรม์ประกันภัยของท่านจะต้องได้รับการจัดสรรและจัดการด้วยความถูกต้อง เพื่อความมั่นใจว่าทรัพย์สินและความเสี่ยงภัยของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม