บริษัท  ออลริสค์  คอนซัลแตนท์  จำกัด
ALL RISK CONSULTANTS CO.,LTD.

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย (Insurance broker) ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ต่อกลุ่มลูกค้า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงการก้าวไปสู่การแข่งขันและการเปิดเสรีของธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคโลกาภิวัตน์ จึงได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันทางธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการกำหนดวิธีการที่พร้อมจะขยายฐานธุรกิจประกันภัยให้อยู่ในแนวหน้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติบริษัท

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย ที่เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2539 และปัจจุบันทุนมีจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ประกอบกิจการบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ปีพุทธศักราช 2535 ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ทะเบียนเลขที่ 25/2540

ผลการทำงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย และมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของบริษัทลูกค้าผู้เอาประกัน

ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับลูกค้าเฉพาะราย ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานได้มากขึ้น และตรงกับจุดประสงค์ของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย

การบริการ

บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า โดยการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประกันวินาศภัยให้กับลูกค้า และเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความเสี่ยงภัยทางธุรกิจแต่ละประเภท ทำให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการและจัดการของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ นับตั้งแต่การให้ข้อมูลเปรียบเทียบที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของลูกค้า ในการเลือกเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือสภาพความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย ทันเหตุการณ์ ทั้งที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และทำหน้าที่เจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องเป็นธรรม ตามกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครอง

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะให้บริการครบวงจร โดยลูกค้าจะสามารถติดต่อบริษัทที่จุดเดียว เพื่อใช้บริการได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาประกันวินาศภัย เพื่อทำประกันใหม่ การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนลูกค้า กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ