–  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

– ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน และการสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย

– ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
 •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
 •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

– ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

– ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

– ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดการสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัย

– ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
 •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
 •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

– ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

– ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

– ไม่คุ้มครองรถยนต์คันประกันภัย

– ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
 •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
 • (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

– ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

– ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

– ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน หรือ การสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัยตามทุนประกันภัยที่กำหนด (โดยมีความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถยนต์ประกันภัย 2,000 บาท และมีคู่กรณียานพาหนะทางบกเท่านั้น)

– ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
 •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
 •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

– ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

– ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยส่วนเกินจาก
พรบ.(ประกันภัยภาคบังคับ)

– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน หรือ การสูญหาย/ไฟไหม้ ที่มีต่อรถยนต์คันประกันภัยตามทุนประกันภัยที่กำหนด (โดยมีความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถยนต์ประกันภัย 2,000 บาท และมีคู่กรณียานพาหนะทางบกเท่านั้น)

– ให้ความคุ้มครองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ของผู้ทำประกันภัยทั้งค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 •  (เก๋ง ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 6 ท่าน)
 •  (กระบะ ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 2 ท่าน)
 •  (รถยนต์โดยสาร ผู้ขับขี่ 1 ท่าน ผู้โดยสาร 9 – 11 ท่าน)

– ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา

ข้อแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ชนิดต่างๆ

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปข้อแตกต่างของประกันภัยรถยนต์ชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

 • ประกันชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ และหากรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น 2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร (แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์) รวมถึงกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก ยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสาร (แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ และกรณีสูญหายหรือไฟไหม้)
 • ประกันชั้น 2+ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ เฉพาะที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ไม่รวมถึงกรณีเสียหายจากการเหตุอื่นๆ เช่น ชนเสา ตกหลุม เบียดขอบทาง ฯลฯ) และหากรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ก็เคลมได้
 • ประกันชั้น 3 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึง การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และยังให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ เฉพาะที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก (แต่ไม่คุ้มครองกรณีสูญหายหรือไฟไหม้)

ตารางเปรียบเทียบประกันภัยชนิดต่างๆ